אודות

אודות

תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית נלמד במערכת החינוך הממלכתית, בכיתות א'-ט' כמקצוע חובה, משנת תשע"ז. תחום דעת זה נועד לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את הידע שלהם ואת תחושת השייכות שלהם וכן את אחריותם ואת מחויבותם לעם, למורשת ולתרבות היהודית-ישראלית.

המקצוע מבקש להפגיש את התלמידים עם היצירה היהודית לדורותיה, עם הערכים היסודיים המגולמים בה ועם ביטויים חווייתיים ומעשיים של ערכים אלה באורח החיים היהודי והישראלי.

בבסיס הוראת המקצוע עומד הרצון לחשוף את הלומדים ליהדות משמעותית, רבת-פנים ורלוונטית לחייהם כאן ועכשיו בתוך הקשר ישראלי רחב, וכן לתת בידיהם ידע נרחב ומעמיק, חוויות מעשירות וכלים מגוונים וחדשניים לשם פיתוח אישיותם וזהותם כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

המשנה החינוכית העומדת בתשתית המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית" נכתבה ברוח דוח ועדת שנהר והוועדות שפעלו בעקבותיה. אימוץ של עקרונות מכוננים מדוח זה מופיע בהוראת הקבע מס' 0215 "אמות מידה לבחינת תוכניות חינוכיות ביהדות בחינוך הממלכתי במסגרת תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית " בחוזר עט/9, הקובעת את אמות המידה המחייבות הנובעות מהדוח.

מתוך תקנת הקבע על תרבות יהודית-ישראלית בחוזר מנכ"ל מחודש מאי 2019.

תכנית הלימודים בתחום הדעת רואה ביהדות הישראלית תרבות עשירה ודינאמית שבאה לידי ביטוי במפגש משמעותי עם ארון הספרים היהודי ועם מכלול התרבות היהודית בגילוייה השונים, הממשיכה להתפתח ולהתחדש בכל דור, במעגלים של יצירה, חוויה ועשייה. במסגרת תכנית הלימודים מוזמנים התלמידים לצאת למסע זהות אישי עמוק ומרתק, שיאפשר להם להכיר מקרוב את תרבותם ומורשתם, יפתח בפניהם את ארון הספרים היהודי-ישראלי ויכיר להם את אוצרות הרוח של התרבות היהודית ישראלית, יעמיק את זיקתם לעם, לארץ, למדינה ולמורשת הציונית, ויסייע להם למצוא את השביל שלהם בתוך הסיפור המשותף של כולנו. נחשפים התלמידים למגוון קולות ודעות בחברה היהודית והישראלית וכן למורשות השונות, המשקפות את קהילות ישראל בארץ ובעולם, ממזרח וממערב, ובהלימה לדו"ח ועדת ביטון. אנו רוצים להעמיק את הזיקה ואת תודעת הרציפות ההיסטורית-תרבותית לארץ, וכן את השייכות והמחויבות למדינה ולכלל החברה הישראלית. כל זאת, כחלק בלתי נפרד מזהות אנושית-אוניברסאלית.  מקצוע תרבות יהודית-ישראלית הוא נקודת שיא בתהליך רב שנים שעברו מערכת החינוך והחברה הישראלית כולה, וזו הזמנה והזדמנות לתרום לעיצוב דמותה של היהדות הישראלית.

לרשימה
קריטריון זה מתייחס ל:
רמת הביצוע
שדה חובה
1234
לפתיחת
המחוון